Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ v (2022-2027)

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ v (2022-2027)

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ v (2022-2027)

Tam Kỳ, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Căn cứ:

– Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại – Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam sửa đổi lần V, ngày 12 tháng 10 năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại – Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2022-2027) với nội dung như sau:    

  1. Thời gian: 01 (một) ngày bắt đầu lúc 7h30 ngày 21/6/2022.
  2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thương Mại – Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, số 222 Huỳnh Thúc Kháng, P. An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
  3. Nội dung Đại hội:

Chương trình đại hội, tài liệu họp được đính kèm hoặc đăng tải chi tiết tại trang web: quasapharco.com.vn

          Rất mong sự tham dự của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

          Trân trọng kính mời.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Mẫu giấy đăng ký

Mẫu Giấy Ủy Quyền

Chương trình Đại Hội

Thông báo đề cử, ứng cử

Các Tờ trình trình Đại hội

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán

Báo cáo Ban Kiểm Soát 

Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán

Chia sẻ:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top