Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 1. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
 2. Thư mời
 3. Sơ yếu lý lịch
 4. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
 5. Giấy đăng ký tham dự đại hội
 6. Chương trình
 7. Giấy uỷ quyền tham dự đại hội
 8. Qui chế làm việc
 9. Nghị quyết HĐQT
 10. Phiếu góp ý kiến
 11. Qui chế bầu cử
 12. ĐƠN TỪ NHIỆM
 13. Báo cáo Ban Kiểm Soát
 14. Bảng cân đối kế toán 2023
 15. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023
 16. Báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc 2023 và kế hoạch sản xuất 2024
 17. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 18. Tờ trình – V/v việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, Kế hoạch chi trả thu lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
 19. Tờ trình – V/v cho công ty vay vốn
 20. Tờ trình – V/v đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022-2027)
 21. Tờ trình – V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022-2027)
 22. Tờ trình – V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024
 23. Tờ trình – V/v thông qua các khoản mục đầu tư năm 2023 và kế hoạch đầu tư năm 2024
 24. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 25. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Chia sẻ: